CO PROWADZI DO ROZWOJU POChP?

Najczęstszą przyczyną choroby jest palenie papierosów, w mniejszym stopniu przebywanie wśród substancji drażniących oraz wady wrodzone, jak niedobór białka osocza krwi – alfa1-antytrypsyny.

Na przewlekłą chorobę obturacyjną płuc mogą zachorować nie tylko osoby palące papierosy, ale także tzw. bierni palacze. Wśród czynników ryzyka rozwoju POChP wymienia się również narażenie podczas wykonywania pracy na pyły przemysłowe i substancje chemiczne (górnicy, hutnicy), a także zanieczyszczenie powietrza.